Ở những số trước, chúng tôi đã lược dịch nhiều quan điểm của các chuyên gia về chủ đề “Xây dựng thương hiệu hay tiếp thị hiệu suất?”. Trong số này, chúng tôi mời ông Nguyễn Văn Thăng Long – Giảng viên cấp cao ngành Truyền thông Chuyên nghiệp tại Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, để trao đổi về vấn đề này tại thị trường Việt Nam dưới góc nhìn nghiên cứu và giáo dục.

Ở những số trước, chúng tôi đã lược dịch nhiều quan điểm của các chuyên gia về chủ đề “Xây dựng thương hiệu hay tiếp thị hiệu suất?”. Trong số này, chúng tôi mời ông Nguyễn Văn Thăng Long – Giảng viên cấp cao ngành Truyền thông Chuyên nghiệp tại Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, để trao đổi về vấn đề này tại thị trường Việt Nam dưới góc nhìn nghiên cứu và giáo dục. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌