Liệu có phải cổng thanh toán là một giải pháp phức tạp về mặt công nghệ, bảo mật, phải liên kết với nhiều đơn vị, và chỉ dành cho các doanh nghiệp có nhiều nguồn lực? Để hiểu thêm về cổng thanh toán trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, Brands Vietnam đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Khánh Hùng, Giám đốc Kinh doanh tại AsiaPay.

Liệu có phải cổng thanh toán là một giải pháp phức tạp về mặt công nghệ, bảo mật, phải liên kết với nhiều đơn vị, và chỉ dành cho các doanh nghiệp có nhiều nguồn lực? Để hiểu thêm về cổng thanh toán trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, Brands Vietnam đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Khánh Hùng, Giám đốc Kinh doanh tại AsiaPay. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌