Gamification hay còn gọi là “game hoá” là mô hình được áp dụng trong các công ty sản xuất để nâng cao năng suất làm việc của nhân viên, giờ đây đang được WOAY áp dụng vào các doanh nghiệp Việt Nam để tăng thêm kết nối với khách hàng.

Gamification hay còn gọi là “game hoá” là mô hình được áp dụng trong các công ty sản xuất để nâng cao năng suất làm việc của nhân viên, giờ đây đang được WOAY áp dụng vào các doanh nghiệp Việt Nam để tăng thêm kết nối với khách hàng. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌