Bất kể trong ngành nào, dữ liệu luôn là một nguồn tài nguyên quan trọng trong quá trình đưa ra quyết định kinh doanh, hoạch định chiến lược của mỗi doanh nghiệp. Do vậy, công ty hoặc cá nhân nào có thể trang bị khả năng lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu tốt sẽ có lợi thế nhất định. Vậy những yếu tố cần thiết nào cần được đầu tư để đào tạo và phát triển năng lực phân tích dữ liệu cho cá nhân, đội ngũ của một công ty?

Bất kể trong ngành nào, dữ liệu luôn là một nguồn tài nguyên quan trọng trong quá trình đưa ra quyết định kinh doanh, hoạch định chiến lược của mỗi doanh nghiệp. Do vậy, công ty hoặc cá nhân nào có thể trang bị khả năng lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu tốt sẽ có lợi thế nhất định. Vậy những yếu tố cần thiết nào cần được đầu tư để đào tạo và phát triển năng lực phân tích dữ liệu cho cá nhân, đội ngũ của một công ty? ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌