“Đối với Minto, linh vật là người kể chuyện (storyteller) đại diện cho thương hiệu. Linh vật góp phần tạo nên bản sắc riêng cho thương hiệu, biến những câu chuyện, thông điệp có vẻ bình thường trở nên thú vị, hấp dẫn hơn, và đi vào lòng người dễ hơn”.

“Đối với Minto, linh vật là người kể chuyện (storyteller) đại diện cho thương hiệu. Linh vật góp phần tạo nên bản sắc riêng cho thương hiệu, biến những câu chuyện, thông điệp có vẻ bình thường trở nên thú vị, hấp dẫn hơn, và đi vào lòng người dễ hơn”. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌