“Đại dịch khiến nhu cầu đối với các hình thức khảo sát online ngày càng tăng, thậm chí là có phần lấn lướt các cách thức nghiên cứu thị trường truyền thống. Đây sẽ là cơ hội cho một agency nghiên cứu thị trường trực tuyến tích hợp công nghệ như Milieu Insight khi gia nhập thị trường Việt Nam”.

“Đại dịch khiến nhu cầu đối với các hình thức khảo sát online ngày càng tăng, thậm chí là có phần lấn lướt các cách thức nghiên cứu thị trường truyền thống. Đây sẽ là cơ hội cho một agency nghiên cứu thị trường trực tuyến tích hợp công nghệ như Milieu Insight khi gia nhập thị trường Việt Nam”. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌