Nhằm giúp marketer “gỡ rối” từng nỗi lo trên cũng như khai phá những xu hướng, tiềm năng tăng trưởng của ngành, WARC cùng MMA APAC ra mắt báo cáo “State of the Industry 2022 – Modern Marketing in Vietnam”. Brands Vietnam đã mời ông Paul Stringer – Managing Editor Research & Insights từ WARC, để đào sâu vào những số liệu nổi bật trong báo cáo.

Nhằm giúp marketer “gỡ rối” từng nỗi lo trên cũng như khai phá những xu hướng, tiềm năng tăng trưởng của ngành, WARC cùng MMA APAC ra mắt báo cáo “State of the Industry 2022 – Modern Marketing in Vietnam”. Brands Vietnam đã mời ông Paul Stringer – Managing Editor Research & Insights từ WARC, để đào sâu vào những số liệu nổi bật trong báo cáo. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌