Trong năm 2022, cung và cầu của thị trường đồ uống đều ghi nhận những dấu hiệu tích cực, tiếp nối đà tăng trưởng trước COVID-19 sau 2 năm với sức mua giảm mạnh. Cùng đào sâu vào những cập nhật mới nhất của Kantar về thói quen uống của người Việt và những phân khúc nhu cầu nổi bật của thị trường đồ uống Việt Nam.

Trong năm 2022, cung và cầu của thị trường đồ uống đều ghi nhận những dấu hiệu tích cực, tiếp nối đà tăng trưởng trước COVID-19 sau 2 năm với sức mua giảm mạnh. Cùng đào sâu vào những cập nhật mới nhất của Kantar về thói quen uống của người Việt và những phân khúc nhu cầu nổi bật của thị trường đồ uống Việt Nam. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌