Không chỉ chơi chữ “Maybelline – Mấy Bé Lì”, Maybelline còn khéo léo gán đặc tính “lì lâu trôi” của sản phẩm với các nét tính cách đặc trưng của Gen Z: “lì lợm”, “gir-lì”, “love-lì” trong chiến dịch mới nhất. Có lẽ đó là lý do giúp chiến dịch nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Không chỉ chơi chữ “Maybelline – Mấy Bé Lì”, Maybelline còn khéo léo gán đặc tính “lì lâu trôi” của sản phẩm với các nét tính cách đặc trưng của Gen Z: “lì lợm”, “gir-lì”, “love-lì” trong chiến dịch mới nhất. Có lẽ đó là lý do giúp chiến dịch nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌