Quá trình “trò chơi hoá” các ứng dụng sức khoẻ không chỉ giúp người dùng theo dõi hoạt động thể chất dễ dàng hơn, mà còn cải thiện tỷ lệ tương tác và tỷ lệ giữ chân người dùng app.

Quá trình “trò chơi hoá” các ứng dụng sức khoẻ không chỉ giúp người dùng theo dõi hoạt động thể chất dễ dàng hơn, mà còn cải thiện tỷ lệ tương tác và tỷ lệ giữ chân người dùng app. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌